•   (تلفاکس)(021)33251931
  •  

    info(@)patanco.org

فرم دعوت به همکاری در شرکت پاتن

شرکت پیام آوران توسعه گستر نامی (پاتن) .
فرم زیر را بدقت پر کنید موارد ستاره دار الزامی است.
نام(*)
لطفا " نام " خود را درج کنید .

نام خانوادگی(*)
لطفا " نام خانوادگی " خود را درج کنید .

نام پدر(*)
لطفا " نام پدر " خود را درج کنید .

شماره شناسنامه(*)
لطفا " شماره شناسنامه " خود را درج کنید .

کد ملی(*)
لطفا " کد ملی " خود را درج کنید .

ایمیل(*)
لطفا " ایمیل" خود را درج کنید .

کد شناسائی (کد پرسنلی)(*)
لطفا " کد شناسائی (کد پرسنلی) " خود را درج کنید .

شماره همراه(*)
لطفا " شماره تلفن همراه " خود را درج کنید .

رشته مورد نظر(*)
لطفا " رشته مورد نظر" خود را درج کنید .

ارسال کپی رزومه
لطفا " کپی رزومه " خود را ارسال کنید .

شماره تماس

(تلفاکس)(021)33251931