•  

    (021) 66946484 | (021) 66905912 | (021) 66420861 | (021) 66591218

  •  

    info(@)patanco.org

فرم ارسال تصویر فیش بانکی واریزی پروژه پردیس

شرکت پیام آوران توسعه گستر نامی (پاتن) .
فرم زیر را بدقت پر کنید موارد ستاره دار الزامی است.
نام(*)
لطفا " نام " خود را درج کنید .

نام خانوادگی(*)
لطفا " نام خانوادگی " خود را درج کنید .

کد ملی(*)
لطفا " کد ملی " خود را درج کنید .

شماره همراه(*)
لطفا " شماره تلفن همراه " خود را درج کنید .

ارسال کپی فیش بانکی یا فیش عابر بانک(*)
لطفا " کپی فیش بانکی یا فیش عابر بانک " خود را ارسال کنید .

شماره تماس

(021) 66946484 | (021) 66905912